REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

HEBHUB.COM

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis hebhub.com jest platformą pośredniczącą w transakcjach sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis hebhub.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu hebhub.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis oraz Usługodawca nie są stroną stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zawieranymi wyłącznie przez nich Umowami Sprzedaży.
 5. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców, których przedmiot działalności jest ściśle związany z następującymi klasyfikacjami branżowymi EKD:
 • 27 – Produkcja metali,
 • 28 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych za wyjątkiem maszyn i urządzeń,
 • 29 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • 31 – Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 32 – Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej,
 • 34 – Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep,
 • 35 – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 • 37 – Zagospodarowanie odpadów, 40 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę,
 • 41 – Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 • 45 – Budownictwo,
 • 50 – Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
 • 60 – Transport lądowy, transport rurociągami.
 1. Użytkownicy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej hebhub.com umożliwiający utworzenie Konta Klienta lub Konta Sprzedawcy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej hebhub.com umożliwiający złożenie Zamówienia u Sprzedawców.
 3. KLIENT – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONTO KLIENTA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 5. KONTO SPRZEDAWCY (DOSTAWCY) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Sprzedawcy, w tym informacje o oferowanych przez niego Produktach i złożonych przez Klientów Zamówieniach.
 6. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim Produktów.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem hebhub.com.
 10. SPRZEDAWCA (DOSTAWCA) – Użytkownik, który prezentując Produkty, zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów, a także przebiegu i realizacji transakcji.
 12. USŁUGODAWCA – Leszek Chojnacki, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji: ul. Gierałtowicka 31, 44-178 Przyszowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): chojnacki@hebhub.com
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 15. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis hebhub.com dostarcza przestrzeni Użytkownikom do zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedawcy są zobowiązani do prezentowania Produktów nowych lub używanych, wolnych od wad prawnych i legalnie wprowadzonych na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie u danego Sprzedawcy, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi kwotę netto, do której należy doliczyć właściwą stawkę podatku VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen u danego Sprzedawcy, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia Produktów oferowanych przez Sprzedawców można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis hebhub.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonać wcześniejszej rejestracji Konta w Serwisie.
 8. W celu prezentacji i sprzedaży Produktu w Serwisie Sprzedawca jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Serwis sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie przesyłana jest wiadomość elektroniczna o potwierdzeniu jego otrzymania.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wiadomość ta zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • link do niniejszego Regulamin zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Każdy Sprzedawca zawiera odrębną Umowę Sprzedaży z Klientem i jest odpowiedzialny za realizację złożonego u niego Zamówienia.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) wystawianym przez Sprzedawcę.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zakupiony przez Klienta Produkt należy przelać na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie określonym przez Sprzedawcę, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Serwis pobiera prowizję od każdej zawartej Umowy Sprzedaży zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulamin. Załącznik nr 1 jest dostępny TUTAJ
 4. Produkt zostanie wysłany w terminie zgodnie ustalonym przez Sprzedawcę oraz Kupującego.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane indywidulanie dla każdego Zamówienia i są uzależnione od wielkości, wagi Produktu, a także dystansu, który Produkt musi pokonać od Sprzedawcy do Klienta.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu przez Sprzedawcę jest wskazany w opisie Produktu i liczony od momentu potwierdzenia Zamówienia do realizacji.
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym -dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
 3. Zakupione u Sprzedawcy Produkty są wysyłane w sposób wskazany przez niego w opisie Produktu.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu zakupionego u określonego Sprzedawcy oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane przez tego Sprzedawcę.
 2. W powyższych wiadomościach w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
  • protokół przyjęcia lub nieprzyjęcia Produktu,
  • rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz
  • dane kontaktowe.

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 1. Dla oceny wad fizycznych Produktu zakupionego u Sprzedawcy, należy dostarczyć dokumentację fotograficzną reklamowanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wiadomość e-mail lub SMS).

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta Klienta w Serwisie,
  • prowadzenie Konta Sprzedawcy w Serwisie,
  • Newsletter,
  • System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu na rzecz Użytkowników jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika, ponadto:
 • opinie i informacje o Sprzedawcach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta dotyczących danego Sprzedawcy, nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób,
 • każdy Klient może zamieścić tylko jedną opinię do każdej Umowy Sprzedaży, zakazane jest zakładanie fikcyjnych Kont w celu zamieszczania dodatkowych opinii temu samemu Sprzedawcy,
 • niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych,
 • niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które są niezgodne ze stanem faktycznym,
 • opinie nie mogą naruszać Regulaminu, przepisów prawa, dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej,
 • osoby zatrudnione lub współpracujące ze Sprzedawcą nie mogą zamieszczać opinii o nim oraz o Produktach sprzedawanych przez niego w Serwisie.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym opinii, opisów Produktów i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • nakłaniające do nienawiści,
  • o charakterze rasistowskim,
  • o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  • noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobra osobiste, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  • wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  • reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do hebhub.com,
  • będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
  • zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego Konta z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że korzystając z Konta, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Użytkownikami.

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@hebhub.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@hebhub.com
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem hebhub.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Sprzedawców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie przeniesienia majątkowych praw autorskich, licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Leszka Chojnackiego, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji: ul. Gierałtowicka 31, 44-178 Przyszowice. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony hebhub.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony hebhub.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem hebhub.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem hebhub.com użyte są w celach informacyjnych.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.