Załącznik nr 1

Załącznik nr 1. Opłaty i prowizje

Część I. Uwagi ogólne

 1. HebHub.com pobiera następujące prowizje od sprzedaży Towaru za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach HebHub.com.
 2. Prowizja, o której mowa, nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje opisane w Części II, punkt 2 niniejszego Załącznika.
 3. com może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach serwisu. Wysokość tych opłat określona jest każdorazowo w ramach indywidualnej wyceny ustalanej drogą korespondencji elektronicznej.
 4. Wszystkie kwoty podane w niniejszym Załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów

 1. Publikacja Oferty w HebHub jest darmowa we wszystkich kategoriach.

Część III. Prowizje od sprzedaży

 1. Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej Transakcji.
 2. Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej Towaru z wyłączeniem kosztów dostawy.
 3. Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach opisanych poniżej:
Kategoria Stawka prowizji
„Blachy” 3%
„Ceowniki” 3%
„Dwuteowniki” 3%
„Kątowniki” 3%
„Teowniki” 3%
„Pręty kwadratwe” 3%
„Pręty gładkie okrągłe” 3%
„Pręty płaskie (Płaskowniki)” 3%
„Pręty żebrowane” 3%
„Walcówka gładka i żebrowana” 3%
„Profile zamknięte” 3%
„Rury z żeliwa” 3%
„Rury ze stali” 3%
„Rury ze stopów aluminium” 3%
„Rury ze stopów miedzi” 3%

Część IV. Rozliczenia

 1. Rozliczenia należności
 2. Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.
 3. Zarządzanie rozliczeniami odbywa się po zalogowaniu, gdzie każdy Użytkownik ma wgląd w zarówno bieżący jak i wcześniejszy stan swojego rachunku.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 4, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, Użytkownik zobowiązany jest do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należność na rzecz HebHub.com
 5. Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Niezależnie od wystawionej faktury, Użytkownik otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego fakturę, która wystawiana jest w serwisie w panelu Managera sklepu.
 6. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest uregulowanie wszystkich należności wobec HebHub.com.
 7. Wpłat na rzecz HebHub.com dokonuje się na rachunek bankowy znajdujący się na faktorze. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu.
 8. Nadpłaty
 9. W przypadku wystąpienia nadpłaty w ramach Konta, Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać jej zwrotu, po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres admin@hebhub.com, z zastrzeżeniem, że nadpłata na Koncie w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika. Nadpłata zwracana jest przelewem podmiotowi dokonującemu wpłaty.
 10. Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 11. Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 2, nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie HebHub.com.
 12. W przypadku, gdy zwrot nadpłaty na Koncie łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika na adres siedziby HebHub.com kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.
 13. Zmiany wysokości opłat i prowizji
 14. com zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. com zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
 16. Faktury
 17. Użytkownicy Konta Firma w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.
 18. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
 19. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w sytuacji przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
 20. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 21. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 22. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
 23. edycję treści dokumentu,
 24. komentowanie,
 25. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
 26. montaż dokumentu,
 27. kopiowanie zawartości dokumentu,
 28. wydzielanie stron.
 29. com zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 30. Użytkownik otrzymujący faktury przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 31. com zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej, pomimo iż serwis wystawia je zwyczajowo w formie elektronicznej.
 32. Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat od ich wystawienia.